top of page

PRIVACY STATEMENT

Inleiding

SMARTFILE neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@smartfile.nl.

Wie is SMARTFILE?

SMARTFILE is de besloten vennootschap SMARTFILE, kantoorhoudende te (3526 KS) Utrecht aan Europalaan 100, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71120351. SMARTFILE is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door SMARTFILE de verwerkingsverantwoordelijke. SMARTFILE heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt Janine Stubbe bereiken via info@smartfile.nl.

Hoe gebruikt SMARTFILE jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor SMARTFILE persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens SMARTFILE voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door SMARTFILE worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom. Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde Doeleinde: Facturatie Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

SMARTFILE heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan: Inzage Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij SMARTFILE over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij SMARTFILE. Je kunt verzoeken dat SMARTFILE je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om SMARTFILE te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.


Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van SMARTFILE of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.


Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van SMARTFILE te verkrijgen. SMARTFILE zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen. Toestemming intrekken In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat SMARTFILE je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.


Reactie door SMARTFILE

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@SMARTFILE.nl. SMARTFILE zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat SMARTFILE een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien SMARTFILE je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.


Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: Verwerkers. Het kan zijn dat SMARTFILE verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt SMARTFILE ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van SMARTFILE worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van SMARTFILE worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop SMARTFILE je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@smartfile.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop SMARTFILE jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@SMARTFILE.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page